Wet- en regelgeving

Alle logopediepraktijken/zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het behandelplan met patiënten bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Privacy beleid

Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in onderstaand regelement vastgelegd.

Klachten

We hopen natuurlijk dat de logopedische hulp die wij bieden aan uw wensen voldoet. Heeft u echter toch klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn als u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan ze de klacht niet oplossen.

Komt u er samen met de behandelend logopedist niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Binnen onze praktijk maken we gebruik van deze klachtenregeling.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.Klachtenloket Paramedici.nl

Meld je aan bij logopediepraktijk Qcenter

Vul dit formulier in en we nemen uw aanvraag binnen 48 uur in behandeling.