Wet- en regelgeving

WGBO

De wettelijke taak van de logopedist is preventie of zorg aanbieden aan een cliënt in het kader van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en buiten de werking van de wet BIG ook training en advies aanbieden aan cliënten of opdrachtgevers. De logopedist moet bij de uitoefening van het beroep echter met meer aspecten rekening houden uit hoofde van wetgeving. Voor u als cliënt is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) daarbij de belangrijkste. In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. De WGBO stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen, maar de cliënt heeft een informatie- en medewerkingsplicht. De belangrijkste verplichtingen die gesteld worden aan de logopedist zijn: 

 

Informatieplicht
De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn of haar gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.

 

Toestemmingsvereiste
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij of zij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

 

Dossierplicht
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

 

Bewaarplicht
Het logopedisch dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

 

Vernietiging
De logopedist is verplicht het logopedisch dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

 

Geheimhoudingsplicht
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. 

 

Recht op inzage in het logopedisch dossier
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar logopedisch dossier.

 

Privacybescherming bij overdracht van gegevens
Een logopedist neemt kennis van gegevens die vertrouwelijk van aard zijn; hiermee moet zorgvuldig omgegaan worden (conform wetgeving; zie toestemmingsvereiste)

 

 

AVG

Privacybeleid

Uw logopedist houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd.

 

Reglement
Uiteraard gaat uw logopedist zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

 

AVG – wat doen wij er mee?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

 

Wilt u de wettelijke tekst van de AVG inzien, dan kunt u deze opvragen en inzien bij uw logopedist in de praktijk. Of kijkt u hier.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

Voor u verandert er niets. Het enige dat wij als praktijk van u vragen is om uzelf er van te verzekeren dat uw gegevens beschermd zijn. In deze brief laten wij u weten welke rechten u hebt (korte uitleg) en wat wij doen om uw gegevens veilig te verwerken. Daarnaast zult u van ons vóór 25 mei 2018 het nieuwe privacy beleid ontvangen.

Is uw behandeling vóór 1 april 2018 bij ons in de praktijk gestart, dan vragen wij u een toestemmingsverklaring te tekenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Start uw behandeling op of na 1 april dan is deze toestemming verwerkt in uw behandelovereenkomst.

 

Welke rechten hebt u?

 • Recht op inzage: u hebt te allen tijde recht op inzage van uw dossier en de gegevens die wij van u verwerken en bijhouden. U kunt dit opvragen via een schriftelijk verzoek. Wij zijn verplicht dit binnen 30 dagen aan u te overhandigen of u te laten inzien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om te eisen dat bepaalde gegevens aangepast of aangevuld worden, bijvoorbeeld als u iets niet in een verslag aan de huisarts wilt vermelden. Dit kan tot op zekere hoogte, bevindingen van logopedisch onderzoek kunnen hierbij bijvoorbeeld niet gewijzigd worden.
 • Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om te eisen dat er minimale verstrekking van uw gegevens plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat uw gegevens niet zonder expliciete toestemming met derden gedeeld mogen worden.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om uw gegevens van ons te laten overdragen aan een andere zorgverlener indien u wenst niet meer bij ons behandeld te worden.
 • Recht op vergetelheid: u hebt het recht om uw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen. Hier zijn echter wel een aantal beperkingen aan binnen de gezondheidszorg. Namelijk als u bij ons in behandeling bent of bent geweest, dan zijn wij op dit moment wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar lang te bewaren vanaf het moment van in behandeling treden of bij kinderen vanaf het moment dat zij 18 jaar worden.

 

Hoe verwerken wij uw gegevens?

 • Via de website

Gegevens die u via de website verstuurd (email) gebruiken wij alleen om uw vragen te beantwoorden of een afspraak in te plannen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat betekent dat uw gegevens beveiligd zijn en door ons alleen voor bovengenoemde redenen gebruikt mogen worden.

Indien u de behandeling start bij Q Center Logopedie, verwerken wij de gegevens verder in ons Softwareprogramma – Intramed. Intramed voldoet aan de NEN7510, hetgeen betekent dat ook ons softwareprogramma uw gegevens vertrouwelijk, beveiligd en versleuteld opslaat.

 

 • In de praktijk

Wij vragen veel persoonlijke gegevens van u om uw logopedisch (medisch) zorgdossier op te bouwen. Zo vragen wij u onder andere om uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, verwijzer, contactpersonen in geval van nood, medische relevante gegevens, persoonlijke situatie, allergieën. Wij vragen u deze gegevens om uw hulpvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij hebben een geheimhoudingsplicht en mogen zonder uw toestemming deze gegevens niet aan derden verstrekken.

 

Wij registreren uw gegevens in een digitaal dossier via ons softwareprogramma - Intramed. Als het nodig is om gegevens in een document op de laptop op te slaan, dan doen wij dit op een beveiligde en versleutelde schijf.

 

Welke gegevens verwerken wij?

Zowel de gegevens via de contactformulieren op onze website als de gegevens die wij u telefonisch of in de praktijk vragen, worden alleen gebruikt zolang dat nodig is, gedurende de behandeling of afhandeling van een vraag of klacht.

Wij vragen u om uw:
- Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, verzekeringsgegevens

- Uw huisarts, verwijzer, medisch specialist

- Indien nodig en afhankelijk van uw hulpvraag vragen wij naar medische gegevens, allergieën, familiegeschiedenis, medicatie, sociaal welzijn, gezinssamenstelling, persoonlijke factoren, karaktereigenschappen (van het kind) die van invloed kunnen zijn op de hulpvraag en behandeling, eerdere behandelingen of andere (para)medische behandelingen.

 

Elke behandeling noteren wij de vorderingen, problemen of vragen die aan bod komen en van invloed kunnen zijn op de hulpvraag of behandeling. Wij noteren wat we met u bespreken. Ook overleg met specialisten (waarvoor uw toestemming is verkregen) verwerken wij in uw dossier.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Gegevens die wij in uw dossier opslaan, gebruiken wij voor uw behandeling en de communicatie met verwijzers. Het is verplicht om jaarlijks een voortgangsverslag te schrijven aan de verwijzer (meestal huisarts of specialist). Ook een eindverslag bij beëindiging van behandeling is verplicht. Het verslag wordt met u besproken indien mogelijk en u ontvangt altijd een exemplaar alvorens wij deze aan de verwijzer sturen. U heeft dan twee weken de tijd om op- of aanmerkingen door te geven.

 

Wij versturen uw gegevens niet aan derden, ook niet als deze daarom vragen. Wij verwijzen derden naar u en u kunt dan de gegevens of verslagen bij ons opvragen en aan derden verstrekken. Indien u dit liever wilt, kunt u ons opdracht geven de gegevens aan derden te verstrekken. Wij vragen hiervoor een extra toestemmingsverklaring.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit bespreekbaar maken met uw logopedist. U kunt dit ook via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

 

Digitale verslaglegging

Het dossier wordt digitaal bijgehouden en zo genereren wij ook de verslagen m.b.t. de behandeling. Het is daarom voor ons ook wenselijk om de verslaglegging niet per post, maar per beveiligde email aan u te versturen. Wij doen dit via Zorgmail.

 

Zorgmail is een secure emailprogramma waarmee cliëntgegevens beveiligd en versleuteld verstuurd kunnen worden tussen zorgverleners, bijvoorbeeld aan uw huisarts. Ook aan de cliënten gebruiken wij per 1 april 2018 Zorgmail om communicatie rondom behandeling en verslaglegging te versturen.

 

Hoe werkt dat?

 • Wij versturen uw verslag via Zorgmail.
 • U ontvangt van Zorgmail een bericht per email met daarin de kennisgeving van het bericht, onze naam en een link waarop u moet klikken.
 • Vervolgens ontvangt u van zorgmail een tweede email met een code, waarmee u het bericht kunt ophalen.
 • De code is beperkt (15 minuten) geldig en het bericht wordt beperkt bewaard (90 dagen). U kunt wel een nieuwe code aanvragen op het moment dat het u niet lukt om binnen 15 minuten in te loggen. Ook kunt u ons vragen het verslag opnieuw te versturen.

 

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Behalve de logopedist die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn praktijkwaarnemers, andere logopedisten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Alle medewerkers, stagiaires, ex-medewerkers en oud stagiaires hebben een geheimhoudingsverklaring getekend die levenslang geldig is.

 

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn in de praktijk  beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende logopedist kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een logopedist van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

 

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de logopedist en cliënt (en ouders) aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal dit vooraf aangegeven worden en kan de cliënt of diens ouders/vertegenwoordigers aangeven hier geen toestemming voor te geven. De logopedist, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en logopedist een andere logopedist ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Gegevens vindt u hiervoor op onze website http://www.qcenter.nl