Wat is logopedie?

Wat is logopedie?

Het woord ‘logopedie’ is samengesteld uit de Griekse woorden ‘logos’ en ‘paidein’. ‘Logos’ staat voor het gesproken woord en ‘paidein’ staat voor opvoeden, leren. Logopedie betekent dus ‘opvoeden, leren om het gesproken woord goed te beheersen’.

Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen en het verlenen van hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van communicatie. Communicatie in de ruimste zin van het woord.

Stoornissen binnen de logopedie:

De stoornissen waar een logopedist zich mee bezighoudt, zijn te groeperen in de volgende verschillende vakgebieden:

Adem en Stem

Ademhalingsstoornissen
Wanneer onze ademhaling om de een of andere reden (bijvoorbeeld door spanning, hyperventilatie, of een ziekte ) moeizaam verloopt en zich daardoor problemen voortdoen tijdens het dagelijks functioneren, kan een logopediste hulp bieden.

Q Center geeft u adviezen en begeleiding om uw klachten t.g.v. een verkeerde ademhaling te verminderen of zelfs te verhelpen. Tevens kan er op preventief gebied gewerkt worden op het gebied van o.a. COPD. Bij laatstgenoemde klacht wordt er bovendien vaak samengewerkt met uw behandelend fysiotherapeut om zo gericht mogelijk aan uw problemen te werken.

Stemstoornissen
Heesheid of stemverlies kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stembandverlamming en strottenhoofdkanker. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stem­techniek) of stemmisbruik (b.v. veelvuldig roepen). Deze functionele stemstoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stembandknobbels.

Nogal wat beroepsspre­kers (o.a. leerkrachten) krijgen in hun loopbaan te maken met stemstoornissen. Bij Q Center wordt u graag geholpen de foutieve stemgewoonten af te leren en te streven naar een efficiënte  stemgeving.

Spraak

Articulatiestoornissen
Het betreft hier stoornissen waarbij spraakklanken niet of verkeerd worden uitge­sproken. Het kan dus zowel om een weglating als vervanging of vervorming van de spraakklank gaan.

Wanneer een kind in zijn spraakontwikkeling duidelijk achter is ten aanzien van het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling.

Afwijkend mondgedrag
Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en articulatie. Afwijkend mondgedrag, zoals mondademen, duimzuigen en tongpersen (foutief slikken / lispelen),  kan resulteren in een spraakstoornis. Er is eveneens een verband tussen gebitsafwijkin­gen en afwijkende mondgewoonten.

Motorische spraakstoornissen (dysartrie)
Bij patiënten met een aangeboren of verworven aandoening van het zenuwstelsel kan ook de spraak gestoord zijn. Voorbeelden hiervan zijn dysarthrie b.v. ten gevolge van de ziekte van Parkinson, multipele sclerose of een herseninfarct. De spraak is dan moeilijk verstaanbaar door een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren.

Stotteren
Stotteren is niet-vloeiend spreken: een verzameling van hoorbare (herhalingen van woorddelen en klanken, verlengingen van klanken en blokkades), soms zichtbare (meebewegingen in het gezicht of van ledematen) en vaak ook verborgen symptomen (spreekangst, stotterangst, schaamte etc.) die per situatie kunnen verschillen. De symptomen zijn een gewoonte geworden en te onderscheiden van “normale” niet-vloeiendheden.

Taal

Taalstoornissen
De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij sommige kinderen kent deze ontwikke­ling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis.

De stoornis kan zich zowel uiten in de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen van woorden en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat en taalbegrip) als het taalgebruik.

Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Afasie
Afasie is een verworven taalstoornis na b.v. een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het le­zen en schrijven kunnen aangetast zijn.

Q Center biedt zowel kinderen als volwassen advies en begeleiding op alle gebieden van de taal.

Lezen en Spelling

Demo Content

Slikken

Slikstoornissen
Kinderen

De slikstoornissen die het meest bij kinderen plaatsvinden, hebben te maken met de tongplaatsing. Een van de meest voorkomende slikstoornissen bij kinderen is het slikken met de tong tussen de tanden. Men ziet dan vaak een scheefstand van het gebit.

Volwassenen
Bij volwassenen kunnen slikstoornissen optreden als gevolg van een aandoening, ziekte of letsel. Voorbeelden van veelvoorkomende slikstoornissen zijn;
–          het zich verslikken
–          niet optreden van de slikreflex ( eten / drinken blijft lang in de mond )
–          het verliezen van speeksel tijdens of vlak na het slikken
–          terugkomen van voedsel

Bij Q Center kunt u terecht voor alle problemen die u ondervindt bij het slikken.

Gehoor

Gehoorstoornissen
Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. Bij Q Center kunt u terecht wanneer u problemen ondervindt op het gebied van gehoor.

Q Center is in staat tot:

  • Het afnemen en interpreteren van een gehooronderzoek
  • hulp tijdens de revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel
  • het trainen van het spraakafzien (liplezen)
  • Begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis
  • Begeleiden van de omgeving in het omgaan met gehoorproblemen

Daarnaast bezitten wij de basis van de Nederlandse Gebarentaal.